انتظار واقعی انتظاری است که هر لحظه مشتاق دیدار او باشی